logo
Overheden

 


Toezicht & Handhaving

MC2 Milieu Consultancy BV heeft veel ervaring met het uitvoeren van de integrale milieucontroles. In de loop der jaren is dit uitgegroeid tot onze kernkwaliteit! Onze ervaren medewerkers zijn bekend met het toezicht houden en handhaven bij zowel gemeentelijke als provinciale inrichtingen.

Door de veranderende wet- en regelgeving, denk hierbij aan de activiteiten-AMvB's (Barim) en de omgevingsvergunning (Wabo), komt de nadruk steeds meer te liggen op integraal toezicht en handhaving. Dat wil zeggen dat naast milieu ook bouw en brandpreventie hot items worden in de nabije toekomst. Ook wij staan niet stil en zijn volop bezig met de implementatie van de hiervoor benodigde kennis en vaardigheden.


Vergunningverlening

Goede milieuvergunningverlening is de basis voor goed toezicht en handhaving. Dit geldt ook voor het formuleren van nadere eisen in het kader van de 8.40 meldingen Wm. Onze medewerkers voeren het hele traject uit, van vooroverleg tot en met de eventuele bezwaarprocedures.

We zijn actief in Midden- en Zuid-Nederland. Daarom hebben we naast de reguliere milieuvergunningverlening ook de nodige ervaring met vergunningverlening binnen de agrarische sector.

Vanuit onze regiokantoren werken wij met het SSM-pakket van Royal HasKoning.


Geluidadvisering

Wij beoordelen voor u vergunningaanvragen en meldingen op geluidsaspecten. Daarnaast voeren wij ook geluidsmetingen uit in het kader van toezicht en handhaving. Denk hierbij aan controlemetingen bij o.a. horecabedrijven.

In de praktijk is het handhaven van geluidsvoorschriften vaak een probleem. Daarom is het belangrijk dat in het traject van vergunningverlening of het doen van een melding een akoestische beoordeling zorgvuldig plaatsvindt. Denk hierbij aan:
  • Is de bedrijfssituatie correct en voldoende volledig beschreven in de aanvraag?
  • Zijn de belangrijkste (bepalende) geluidbronnen stand der techniek, of dienen geluidbronnen op (korte) termijn te worden gesaneerd?
  • Wellicht is nader inzicht in de geluidsemissie noodzakelijk en dient de vergunningaanvrager zelf een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren.
  • Wat is de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen?
  • Voldoet de geluidbelasting van het bedrijf aan de grenswaarden voor die omgeving?

Werkwijze

Duidelijkheid en goede afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn een basis voor een succesvolle samenwerking. Dit borgen wij door vooraf afspraken te maken over kosten, doorlooptijden en inzet van adviseurs. Dit alles wordt voor u goed omschreven in een duidelijke offerte. Lopende het traject heeft u te maken met één vast aanspreekpunt.

Opdrachten worden uitgevoerd conform de "Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI 2001)"